DOFINANSOWANIA

Pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej to możliwość uzyskania realnego wsparcia dla podmiotów, które dopiero rozpoczynają realizację różnego rodzaju przedsięwzięć lub dla tych, którzy stawiają na nieustany rozwój. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom - PMD LEGAL Oferuje usługi związane z uzyskaniem i prawidłowym wydatkowaniem oraz rozliczeniem dofinansowania.

Wiele podmiotów rezygnuje z ubiegania się o dofinansowanie z obawy przed licznymi formalnościami, których należy dopełnić w trakcie aplikowania o środki, a następnie realizacji i rozliczenia projektu, jak również z powodu konieczności zwrotu udzielonego wsparcia i zapłaty kar finansowych w razie wadliwego wykonania projektem.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom - PMD LEGAL oferuje usługi związane uzyskaniem i prawidłowym wydatkowaniem oraz rozliczeniem dofinansowania, obejmujące w szczególności:

PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH

– Analiza problemów i potrzeb grupy docelowej projektu.

  • Dobór źródła finansowania.
  • Opracowanie założeń merytorycznych projektu.
  • Analiza SWOT.

– Opracowanie budżetu projektu.

– Przygotowanie wniosku o dofinansowanie.

– Wsparcie formalne, merytoryczne i prawne wnioskodawcy w procedurze konkursowej.

REALIZACJA, ROZLICZANIE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

– Wykonywanie zadań związanych z kierowaniem projektami i ich koordynowaniem.Przygotowanie i koordynowanie zamówień publicznych w projektach.

– Ewidencja i rozliczenia finansowe dotyczące kwalifikowalności wydatków, kosztów bezpośrednich i pośrednich, wkładu własnego, cross-financingu. Wnioski o płatność i sprawozdawczość, kompletna obsługa projektu w systemie SL2014.

– Monitoring i dokumentacja dotycząca personelu projektu, uczestników, ochrony danych osobowych (RODO), postępu rzeczowego, wskaźników.

– Koordynacja merytoryczno-finansowa przy realizacji projektów partnerskich.

– Kompleksowe przygotowanie beneficjenta do kontroli projektu w zakresie: finansowym, kadrowym, rzeczowym, realizacji zamówień, pomocy publicznej, informacji i promocji, archiwizacji. Przegląd i uzupełnienie wymaganej dokumentacji.

– Opracowywanie projektów wewnętrznych regulacji prawnych oraz dokumentacji związanej z realizacją projektu typu polityka/zasady rachunkowości, regulaminy (np. organizacyjne, wynagradzania), procedury i umowy związane z realizacją zamówień, umowy inne (np. o pracę, wolontariatu, cywilnoprawne).